Actualité

Buergbrennen 2018

Léif Biergerinnen a Bierger vu Mutfert,

Am Numm vum Schäfferot informéiere mir Iech, dass mir grad gewuer gi sinn, dass de Club des Jeunes Mutfert-Méideng dëst Joer kee Buergerbrennen wäert maachen an dofir och keng Chrëschtbeemecher opsammele geet.

Well mir Iech awer do wëllen entgéint kommen, wäerten d'Gemengenaarbechter äre Beemchen mëttwochs, de 24. Januar 2018 siche kommen.

Mir invitéieren Iech häerzlech fir op eng vun deenen anere Buergen an eiser Gemeng deelzehuelen.

 

Déi aner Buergen an der Gemeng sinn :

Samsdes, de 17. Februar 2018 zu Conter

Sonndes, den 18. Februar 2018 zu Éiter

Sonndes, den 18. Februar 2018 zu Méideng

 

Mat beschte Gréiss

De Schäfferot