Actualité

Bureaux fermés les 29 et 30.06.2017

MATDEELUNG

Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

De 29. an 30. Juni 2017 ass d‘ Administratioun fir de Public zou.

Ab dem 03. Juli fannt Dir eis dann erëm am frësch renovéierten a vergréisserte Gemengenhaus (4, Place de la Mairie L-5310 Contern)


Bei Stierwfäll ass de Büro vum Etat civil ënnert der Nummer 661 350 627 (Benny Schiltz) ze erreechen.
Bei dringenden technesche Problemer kënnt Dir Iech un de Service technique ënnert der Nummer 621 279 787 (Marco Besch) wenden.

Merci fir äert Verständnis!
D’Gemeng Conter


AVIS IMPORTANT

Chères citoyennes, chers citoyens,

L’administration restera fermée les 29 et 30 juin 2017.

A partir du 03 juillet vous trouverez l’administration de nouveau dans la maison communale (4, Place la Mairie L-5310 Contern)


En cas de déclaration de décès, veuillez contacter 661 350 627 (Benny Schiltz - Etat civil)
En cas de problème technique grave, veuillez contacter 621 279 787 (Marco Besch - Service technique)
 
Merci pour votre compréhension !
L’Administration communale de Contern