Actualité

Avis aux citoyens CIGR

Wéint de rezenten Evenementer betreffend dem Fonctionnement vum CIGR Syrdall, huet de Gemengerot den 12. Februar 2020 unanime décidéiert d’Konventioun mam CIGR Syrdall op den 1. September 2020 ze kënnegen.
De Schäfferot informéiert, dass de CIGR seng Aarbechte bis zum 31. August 2020 wéi gewinnt weider duerchféiert.
De Schäfferot schafft un enger Alternativ, déi Iech am Virfeld matgedeelt wäert ginn an déi ab dem 01. September 2020 a Kraaft wäert trieden.

Site internet CIGR


Suite aux événements récents concernant le fonctionnement du CIGR Syrdall, le conseil communal a décidé unanimement de résilier la convention avec le CIGR Syrdall à partir du 1 septembre 2020.
Le collège échevinal vous informe que le CIGR effectuera tous les travaux habituels jusqu’au 31 août 2020.
Le collège échevinal est en train de chercher une alternative, qui vous sera proposée en temps utile et débutera le 1 septembre 2020.