Actualité

Chrëschtbeemchesammlung

Léif Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng Conter, e Samschden, de 09/01/2021 wärten de Club des Jeunes Contern an de Club des Jeunes Éiter-Schraasseg asbl
d'Chrëschtbeemecher asammele kommen. 

Chères citoyennes, chers citoyens de la commune de Contern, samedi 09/01/2021 le Club des Jeunes de Contern et le Club des Jeunes d'Oetrange-Schrassig asbl ramasseront les sapins de Noël.