Actualité

Collecte vum Gréngschnëtt

LU

Den Ëmwelt a Nohaltegkeetsministere huet de 27. Mäerz 2020 d'Gemengen informéiert, dass all d'Sammelstelle fir Gréngschnëtt mussen zougemaach ginn.

Während dëser Zäit kommen d'Gemengenaarbechter de Gras- an Heckeschnëtt bei Iech Heem sichen.

Vu wéini un: dëst ab dem 20 Abrëll 2020 ëmmer méindes.

D'Äscht, Straicher an Hecken mat engem maximal Duerchmiesser vun 10 cm sinn zu engem handlechen Bëndel vu max. 1,50 m Längt a max. 25 kg zesummenzebannen.

De Gréngschnëtt ass esou no wéi méiglech laanscht den Domaine public ze déposéieren an den Heckeschnëtt soll gebëndelt ginn, esou datt de Stroosseverkéier wéi och Foussgänger net gestéiert ginn.

Mir maachen eis bescht fir schnellst méiglech äre Gréngschnëtt bei Iech heem sichen ze kommen.

Mir erënneren drun, dass et verbueden ass, de Gréngschnëtt einfach an d'Natur ze geheien.

De Schäfferot

 

FR

Le Ministère de l'Environnement et du Développement durable a informé les communes en date du 27 mars 2020, que les points de collecte de déchets de verdure doivent être fermés.

Pendant cette période, les ouvriers communaux assureront l'enlèvement à domicile de vos déchets verts et ceci chaque lundi à partir du 20 avril 2020.

Les branchages, arbustes et haies, d'un diamètre maximum autorisé de 10 cm, sont à lier en paquets maniables de 1,50 m de longueur et de 25 kilos maximum.

Les déchets verts sont à placer le plus près de leur domicile à la voie carrossable ouverte à la circulation publique façon à ne pas gêner la circulation et les piétons.

Nous nous efforçons de réaliser la collecte dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de déposer les déchets verts dans la nature.

Le collège échevinal