Actualité

Studentenaarbechten-2020--Ferienjobs-2020--Jobs-d’étudiants-2020

LU

Léif Studenten,
Opgrond vun der aktueller COVID-19 Kris an den domat strenge Sécherheetsvirschrëften huet de Schäfferot décidéiert keng Studenten fir d’Summervakanz 2020 anzestellen.
 Doduerch, dass am Summer all d’Manifestatiounen ausfalen, huet d’Gemeng och vill manner Aarbecht fir d’Studenten.
Merci fir äert Versteesdemech

 

DE

Liebe Studenten,
Wegen der aktuellen COVID-19 Krise und den damit verbundenen strengen Sicherheitsvorschriften hat der Schöffenrat der Gemeinde Contern entschieden keine Studenten während der Sommerferien 2020 einzustellen.
Da im Sommer alle öffentlichen Veranstaltungen ausfallen werden, hat die Gemeinde weniger Arbeit für die Studenten.
Danke für Ihr Verständnis


FR

Chers étudiants,
En raison de la crise actuelle du COVID-19 et des règles de sécurité strictes qui en résultent, le collège échevinal de la commune de Contern a décidé de ne pas engager des étudiants pendant les vacances scolaires d’été 2020.
Suite à l’annulation des événements prévus en été, la commune a moins de travail pour les étudiants.
Merci pour votre compréhension

 

De Schäfferot / Der Schöffenrat / Le collège échevinal


Marion Zovilé-Braquet

Fernand Schiltz

Tom Jungblut