Actualité

Vereedegung vum Dali Zhu

LU Virun der Gemengerotssëtzung vum 17. Mäerz 2021 ass den Här Dali Zhu vun der Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet als neie Member vum Gemengerot vereedegt ginn.
 
FR Avant la séance du Conseil Communal du 17 mars 2021, la bourgmestre Marion Zovilé-Braquet a procédé à la prestation de serment de Monsieur Dali Zhu qui rejoint le conseil communal de notre commune.
 
EN Before the session of the 17th March 2021, Mayor Marion Zovilé-Braquet proceeded to swear in Mr Dali Zhu, who joins the municipal council of our commune.