Actualité

Vereedegung vum Laurence Wolter

LU Virun der Gemengerotssëtzung vum 10. Februar 2021 ass d’Madame Laurence Wolter vun der Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet als neie Member vum Gemengerot vereedegt ginn.
 
FR Avant la séance du Conseil Communal du 10 février 2021, la bourgmestre Marion Zovilé-Braquet a procédé à la prestation de serment de Madame Laurence Wolter qui rejoint le conseil communal de notre commune.
 
EN Before the session of the 10th February 2021, Mayor Marion Zovilé-Braquet proceeded to swear in Mrs Laurence Wolter, who joins the municipal council of our commune.