Dernière modification : 18 avril 2019 à 14:12

​dE sCHäFFEROT / le Collège échevinal

   

 


 


 


 


 


 


 


  Fernand Schiltz - 1er échevin                      Marion Zovilé-Braquet - Bourgmestre                Tom Jungblut - 2e échevin

    - Integratioun, Chancegläichheet                 - Personal                                                                    - Ëmwelt

    - Mobilitéit                                                        - Schoul                                                                       - Finanzen

    - Klima                                                               - Bauten, Infrastrukturen                                          - Landwirtschaft

    - Fair Trade                                                       - Sécherheet                                                               - Kultur

    - Soziales                                                          - Jugend                                                                      - BD

                                                                               - 3. Alter

                                                                               - Sport

                                                                               - Kommunikatioun

 

Schäfferotserklärung

Non
Non