Dernière modification : 08 août 2019 à 13:57

wuer a wéini kënnt de Bicherbus

Sandweiler 27. September vun 10:15 - 10:35
Mutfert 18. Oktober vun 10:50 - 11:15 
Rued-Sir 15. November vun 13:20 - 13:45
Nidderaanwen 06. Dezember vun 14:00 - 14:30
Mënsbech 06. Dezember vun 14:40 - 15:00

Non
Non