Dernière modification : 14 mai 2020 à 15:14

wuer a wéini kënnt de Bicherbus

Sandweiler         10:15 - 10:35
Mutfert               10:50 - 11:15 
Rued-Sir             13:20 - 13:45
Nidderaanwen   14:00 - 14:30
Mënsbech          14:40 - 15:00

 

2020

25. September
16. Oktober
13. November
04. Dezember

Non
Non