Dernière modification : 16 mars 2020 à 11:16

wuer a wéini kënnt de Bicherbus

Sandweiler         10:15 - 10:35
Mutfert               10:50 - 11:15 
Rued-Sir             13:20 - 13:45
Nidderaanwen   14:00 - 14:30
Mënsbech          14:40 - 15:00

 

2020

15. Mee
12. Juni
03. Juli
24. Juli
25. September
16. Oktober
13. November
04. Dezember

Non
Non