​le Collège échevinal

 

 

                          Fernand Schiltz - 1er échevin                          Marion Zovilé-Braquet - Bourgmestre                          Jim Schmitz - 2e échevin

                          - Integratioun, Chancegläichheet                    - Personal                                                                           - Ëmwelt

                          - Mobilitéit                                                           - Schoul                                                                              - Finanzen

                          - Klima                                                                  - Bauten, Infrastrukturen                                                 - Landwirtschaft

                          - Fair Trade                                                          - Sécherheet                                                                      - Kultur

                          - Soziales                                                             - Jugend                                                                             - BD

                                                                                                        - 3. Alter

                                                                                                        - Sport

                                                                                                        - Kommunikatioun

 

Schäfferotserklärung

Non
Non