wuer a wéini kënnt de Bicherbus

Hiefenech 11. Januar vun 08:30 - 09:30
Sandweiler 01. Februar  vun 10:15 - 10:35
Mutfert 01. Mäerz vun 10:50 - 11:15
Rued-Sir 22. Mäerz vun 13:20 - 13:45
Nidderaanwen 26. Abrëll vun 14:00 - 14:30
Mënsbech 17. Mee / 14. Juni / 05. Juli / 26. Juli vun 14:40 - 15:00

Sandweiler 27. September vun 10:15 - 10:35
Mutfert 18. Oktober vun 10:50 - 11:15 
Rued-Sir 15. November vun 13:20 - 13:45
Nidderaanwen 06. Dezember vun 14:00 - 14:30
Mënsbech 06. Dezember vun 14:40 - 15:00

Non
Non