Dernière modification : 29 octobre 2020 à 07:41


 

LU

Mir deelen iech mat, dass duerch déi nei Mesure vun der Regierung, de NightLifeBus, deen den Transfert weekends vun der Stad Lëtzebuerg op Conter-Mutfert-Méideng-Éiter mécht, bis op Weideres nët méi fiert.

FR

Veuillez noter que suite aux nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement, le NightLifeBus ne circule plus les weekends entre la ville de Luxembourg et Contern-Moutfort-Medingen-Oetrange jusqu'à nouvel ordre.

EN

We inform you that due to the new sanitary measures taken by the government, the NightLifeBus will no longer circulate on weekends between the city of Luxembourg and Contern-Moutfort-Medingen-Oetrange until further order.

 

Um Site www.emile-weber.lu fannt dir weider Informatiounen.

Non
Non