Dernière modification : 09 mars 2021 à 11:18

Drénkwaasser - Eau potable

LU - D'Drénkwaasser ass e ganz wichtegt Liewensmëttel, wat direkt bei eis an d'Haiser geliwwert gëtt. Fir eng permanent Waasserverdeelung ze garantéieren, si verschidde Projeten iwwer d'Jore realiséiert ginn.

D'Waasser gëtt vum Syndicat des eaux du centre geliwwert, déi Member vun der SEBES sinn.

Fir eng héich Waasserqualitéit ze garantéieren, maache mir all Mount Analysen. D'Resultater vun dësen Analysë fannt Dir ënner der Rubrik "Publikatiounen".


 

 

 

 

FR - L'eau potable est une denrée alimentaire très importante qui nous est livrée directement à domicile. Afin der garantir une distribution d'eau permanente, divers projets ont été réalisés au cours des années. 

L'eau est fournie par le syndicat des eaux du centre, qui est preneur d’eau du SEBES.

Pour garantir une qualité d'eau élevée, des analyses sont effectuées chaque mois. Les résultats des analyses peuvent être consultées sous la rubrique "publications".

 

Analyses d'eau

Non
Non