Dernière modification : 02 décembre 2019 à 18:01

D'Gemengegebaier ginn ausschliesslich un d'Veräiner an un d'Bierger aus der Gemeng verlount. 

Fëllt w.e.g. de Formulaire.

Formulaire de réservation

Reglement d'utilisation des installations sportives Um Ewent à Contern

Reglement communal concernant la location et l'utilisation des salles communales et la location du materiel communal

Conter / Contern  "An Henkes"  (300€)

Kapazitéiten:

  • Rez-de-Chaussée : 70 Leit
  • Sall Georges Hansen : 125 Leit

Éiter / Oetrange    Centre culturel

Kapazitéiten                               Präiss

  • Foyer :                70 Leit        250 €
  • Sall Irma Bos :  70 Leit        300 €
  • Grousse Sall : 150 Leit        750 €

Méideng / Medingen Centre culturel  (250€)

Kapizitéit : 30 Leit

Mutfert / Moutfort Centre culturel

Kapazitéiten                               Präiss

  • Foyer :                                    250 €
  • klenge Sall :      30 Leit        250 €
  • Grousse Sall : 500 Leit        750 €

​Fir all Locatioun froen mir eng Kautioun vun 750€ un.

Prendre contact

Non
Non